Želdynų ir želdinių apsaugos taisyklių neatitikimai Širvintų rajono savivaldybėje

Data

2017 11 17

Įvertinimas
2
nature-957979_1920.jpg

   Vykdydama savivaldybių administracinę priežiūrą Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje nustatė, jog Širvintų rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės (toliau – Taisyklės), patvirtintos Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2008-09-23 sprendimu Nr. 1-206, prieštarauja aukštesnės galios teisės aktų nuostatoms.

   Teisėtumo principas nustato, jog savivaldybės veiklos klausimais priimti sprendimai turi atitikti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.  Konstitucinis teisinės valstybės principas reikalauja paisyti teisės aktų hierarchijos, o tai reiškia, jog žemesnės galios teisės aktuose draudžiama nustatyti tokį teisinį reguliavimą, kuris konkuruotų su nustatytuoju aukštesnės galios teisės aktuose. Žemesnės galios teisės aktu negalima pakeisti aukštesnės galios teisės akto ir sukurti naujų bendro pobūdžio teisės normų, kurios konkuruotų su aukštesnės galios teisės akto normomis.

   Taisyklėse nėra aptarti Vyriausybės patvirtintame Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąraše nustatyti atvejai, todėl kyla abejonės ar visi medžiai ir krūmai, kurie atitinka bent vieną Kriterijų sąraše nustatytą kriterijų,  pagal Taisykles yra priskirti saugotiniems.

   Taip pat Taisyklės nepagrįstai susiaurina asmenų, turinčių teisę gauti leidimą medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, sąrašą, ir tuo pačiu apriboja kitų asmenų teisę teikti prašymus dėl leidimo išdavimo. Kartu reikalauja turėti daugiau kaip 51 proc. namo gyventojų savininkų pritarimą medžių ar krūmų kirtimui, tuo neproporcingai apsunkinant daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkų teisių įgyvendinimą.

   Nustatyta, jog nepagrįstai yra ribojamas ir želdinių šalinimas kapavietėse, kai asmenims nereikia dėl želdinių kirtimo gauti savivaldybės leidimo, tik būtina suderinti želdynų šalinimą su kapinių priežiūrą vykdančia organizacija ar atsakingu asmeniu. Be to Taisyklės nepagrįstai nustato įpareigojimą privačių valdų savininkams ar valdytojams teikti prašymus savivaldybei/seniūnijai, norint iškirsti želdinius, kurie nėra saugotini, tuo apsunkinant želdinių, kurie nėra saugotini, šalinimą privačiose valdose.

   Pažymėtina, kad savivaldybė Taisyklėmis nustatė ir kitokį leidimo želdynų kirtimui išdavimo terminą (prailgindama jį), dėl ko gali būti pažeistos asmenų teisės gauti leidimą per kuo trumpesnį terminą. 

   Taip pat susiaurinta bei pakeista saugotinų medžių ir krūmų persodinimo tvarka.

  Įvertinus tai, Vyriausybės atstovė Vilniaus apskrityje pateikė Širvintų rajono savivaldybei teikimą, siūlydama artimiausiame savivaldybės tarybos posėdyje svarstyti šio norminio teisės akto pakeitimo, suderinant jį su aukštesnės galios teisės aktų nuostatomis, klausimą.

   Su visu Vyriausybės atstovo teikimo turiniu galite susipažinti čia.