Pareigų aprašymas Spausdinti

Iš Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2016-06-23 potvarkiu Nr. P-25(A) patvirtinto Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje vyresniojo patarėjo pareigybės aprašymo:

 

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. turėti nemažiau kaip 3 metų teisinės patirties siekiant užtikrinti savivaldybės administravimo subjektų priimamų teisės aktų teisėtumą;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Viešųjų pirkimų įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, civilinę bei administracinę teisę, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;

6.4. mokėti dirbti ir naudotis šiomis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer;

6.5. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS           

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti tarnybai keliamus tikslus,  vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka išankstinę savivaldybės kolegialių administravimo subjektų rengiamų teisės aktų projektų priežiūrą bei analizuoja savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus, siekiant užtikrinti savivaldybės administravimo subjektų teisės aktų teisėtumą;

7.2. rengia motyvuotų teikimų ir reikalavimų, potvarkių ir kitų Vyriausybės atstovo priimamų teisės aktų bei raštų projektus, siekiant užtikrinti savivaldybės administravimo subjektų priimamų teisės aktų teisėtumą;

7.3. Vyriausybės atstovui pavedus, dalyvauja prižiūrimų savivaldybių tarybų, kolegijų posėdžiuose, tam, kad esant pagrindui, praneštų savivaldybės tarybos ar kolegijos nariams, kad jų svarstomi klausimai neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

7.4. nagrinėja Vyriausybės atstovo kompetencijai priskirtus juridinių bei fizinių asmenų skundus, siekiant nustatyti, ar savivaldybių administravimo subjektai nepažeidė asmenų teisių;

7.5. rengia dokumentų  teismams (prašymus, ieškinius ir kt.) projektus bei Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja teismuose;

7.6. rengia kitus Vyriausybės atstovo ir Tarnybos dokumentų projektus – raštus, paklausimus, prašymus, viešųjų pirkimų apklausos lapus ir nustatytais terminais pateikia juos Vyriausybės atstovui;

7.7. vykdo viešuosius pirkimus, kuriems pagal Tarnybos Supaprastintų viešųjų pirkimų taisykles nereikia Viešųjų pirkimų komisijos;

7.8. atlieka teisės aktų analitinius tyrimus ir teikia pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, vykdo kitus Vyriausybės atstovo pavedimus, susijusius su savivaldybių priežiūros vykdymu, atstovavimu teismuose ar Tarnybos vidaus administravimu tam, kad būtų įgyvendinti Vyriausybės atstovo tarnybai nustatyti uždaviniai ir pasiektas strateginis tikslas.

7.9. siekiant supažindinti visuomenę apie Vyriausybės atstovo veiklos aktualijas administruoja Tarnybos internetinę svetainę, talpiną į ją Tarnybos darbuotojų parengtas ir su Vyriausybės atstovu suderintas naujienas ir kitą informaciją, kurią būtiną skelbti viešai pagal teisės aktus;

7.10. prižiūri ir administruoja Tarnybos naudojamas informacines sistemas, esant poreikiui koordinuoja informacinių sistemų diegimą, atlieka pradinę techninės įrangos priežiūrą.