Pareigų aprašymas Spausdinti

Iš Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2014 m. vasario 25 d. potvarkiu Nr. P-10 patvirtinto Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos Vyriausiojo specialisto pareigybės aprašymo:

 

IV. SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6.    Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities, ekonomikos studijų krypties išsilavinimą;

6.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais, išmanyti Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymą, kitus dokumentų valdymą reglamentuojančius teisės aktus;

6.3. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook, Internet Explorer;

6.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.5. gebėti savarankiškai planuoti bei organizuoti savo veiklą;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7.  Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti tarnybai keliamus tikslus,  vykdo šias funkcijas:

7.1. registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus, užtikrina dokumentų judėjimą tarnyboje, vykdo pavedimų kontrolę, siekiant efektyvios tarnybos veiklos;

7.2. aptarnauja ir konsultuoja į tarnybą telefonu besikreipiančius interesantus, esant būtinybei tiesiogiai juos nukreipia Vyriausybės atstovui ar darbuotojams, kad būtų užtikrintas kokybiškas asmenų aptarnavimas;

7.3 prižiūri, kad savivaldybių institucijų priimti teisės aktai ir atsakymai į Vyriausybės atstovo paklausimus būtų pateikti laiku, kad tarnybos darbuotojai atliekantys savivaldybių administracinę priežiūrą teritoriniu principu, atliktų jų patikrą;

7.4. organizuoja archyvo formavimą: sudaro metinį dokumentacijos planą,  dokumentų registrų sąrašą, kad būtų susisteminti dokumentai pagal dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;

7.5. ruošia  ilgo ir nuolatinio saugojimo bylų apyrašus ir teikia juos Vilniaus apskrities archyvui dėl dokumentų kiekio apskaitos;

7.6. formuoja, kaupia ir tvarko tarnybos darbuotojų asmens bylas, siekiant užtikrinti teisės aktais numatytą teisingą bylų įforminimą;

7.7. teikia valstybės tarnautojų registro tarnybai informaciją apie  valstybės tarnautojus, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų kaupiami duomenys apie juos;

7.8. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, kad būtų tinkamai apskaitomas darbuotojų dirbtas darbo laikas;

7.9. rengia personalo pareigybių aprašymų projektus ir teikia Vyriausybės atstovui, siekiant efektyviai panaudoti žmoniškuosius išteklius;

7.10. rengia metinius mokymo planus ir ataskaitas ir teikia juos Valstybės tarnybos departamentui, kad teisės aktų nustatyta tvarka būtų įgyvendinta valstybės tarnautojų teisė į mokymą;

7.11. Vyriausybės atstovui pavedus organizuoja ir dalyvauja priėmimo į valstybės tarnybą konkursų atrankos ir vertinimo komisų darbe;

7.12. Vyriausybės atstovui pavedus organizuoja įstaigai reikalingų prekių ir paslaugų viešuosius pirkimus, aprūpina tarnybos darbuotojus būtiniausiomis darbo priemonėmis, medžiagomis, kad būtų sudarytos tinkamos darbo sąlygos;

7.13 viešųjų pirkimų tarnybai teikia metinius viešųjų pirkimų planus ir ataskaitas užtikrindama viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyvendinimą;

7.14. atlieka materialinių vertybių apskaitą ir teikia inventorizacijos aprašus Ministro Pirmininko kanceliarijai, kad tinkamai ir pagal paskirtį būtų naudojamas valstybės turtas;

 7.15. rengia programos sąmatos projektą, analizuoja biudžeto išlaidų sąmatos programas pagal straipsnius ir teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie jų vykdymą siekdama užtikrinti tinkamą asignavimų paskirstymą pagal ekonominę klasifikaciją;

7.16. ruošia ketvirtines savivaldybių veiklos teisėtumo priežiūros programos,  kad būtų pasiekti Vyriausybės atstovo tarnybos strateginiai tikslai;

7.17 ruošia pusmetinės ataskaitos apie tarnybos veiklą (projektą)  ir teikia Vyriausybės atstovui tam, kad būtų įgyvendintas savivaldybių administracinės priežiūros įstatymas ir pasiekti tarnybos strateginiai tikslai.

7.18. vykdo kitus su Vyriausybės atstovo tarnybos veikla susijusius Vyriausybės atstovo pavedimus.