Pareigų aprašymas Spausdinti

Iš Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2012-10-05 potvarkiu Nr. P-13 patvirtinto Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje vyresniojo patarėjo pareigybės aprašymo:

 

IV. SPECIALŪS  REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities,  teisės krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);

6.2. turėti 4 metų teisinio darbo patirtį savivaldybių administracinės priežiūros srityje;

6.3.išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, civilinę bei administracinę teisę, raštvedybos bei teisės aktų rengimo taisykles;

6.4. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word,  MS Outlook, Internet Explorer;

6.5. gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6.6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

 

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti įstaigai keliamus tikslus,  vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka išankstinę savivaldybės kolegialių administravimo subjektų rengiamų teisės aktų projektų priežiūrą bei analizuoja savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus, kitų savivaldybės viešojo administravimo subjektų priimtus teisės aktus, siekiant užtikrinti savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų teisėtumą ir aukštesnės galios teisės aktų viršenybę;

7.2. rengia motyvuotų teikimų, reikalavimų, potvarkių ir kitų Vyriausybės atstovo priimamų teisės aktų, raštų projektus, siekiant užtikrinti savivaldybės administravimo subjektų priimamų teisės aktų teisėtumą;

7.3. Vyriausybės atstovui pavedus, dalyvauja prižiūrimų savivaldybių tarybų, kolegijų posėdžiuose, tam, kad esant pagrindui, praneštų savivaldybės tarybos ar kolegijos nariams, kad jų svarstomi klausimai neatitinka Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;

7.4.  nagrinėja Vyriausybės atstovo kompetencijai priskirtus juridinių bei fizinių asmenų skundus, siekiant nustatyti, ar savivaldybių administravimo subjektai nepažeidė asmenų teisių;

7.5. siekdamas, kad būtų įgyvendintas teisingumas, rengia prašymų, ieškinių teismams projektus bei, Vyriausybės atstovui įgaliojus, atstovauja teismuose;

7.6. atlieka analitinius tyrimus ir teikia pasiūlymus, vykdo kitus Vyriausybės atstovo pavedimus, susijusius su savivaldybių administracinės priežiūros vykdymu ar Vyriausybės atstovo tarnybos vidaus administravimu tam, kad būtų pasiekti Vyriausybės atstovo tarnybos strateginiai tikslai;

7.7. sprendžiant bendras problemas bendradarbiauja su kitomis valstybės ir Vilniaus apskrities savivaldybių institucijomis bei įstaigomis;

7.8Vyriausybės atstovui pavedus, koordinuoja ir kontroliuoja įstaigai reikalingų prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, užtikrindamas Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų įgyvendinimą Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnyboje.