Pareigų aprašymas Spausdinti

Iš Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje 2017-07-15 potvarkiu Nr. P-15A patvirtinto Vyriausybės atstovo Vilniaus apskrityje tarnybos patarėjo pareigybės aprašymo:

 

II. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

6. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

6.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą su magistro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą; 

6.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo, siekiant užtikrinti savivaldybės administravimo subjektų priimamų teisės aktų teisėtumą, patirtį;

6.3. išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymą, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymą, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, civilinę bei administracinę teisę, Dokumentų rengimo taisykles;

6.4. mokėti dirbti kompiuterio programomis „Microsoft Office Word“, „Microsoft Office Outlook“ ir „Internet Explorer“;

6.5. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas; 

6.6. mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu. 

 

IV. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

7. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas įgyvendinti Tarnybai keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:

7.1. atlieka išankstinę savivaldybės kolegialių administravimo subjektų rengiamų teisės aktų projektų priežiūrą – vertina savivaldybių taryboms priimti pateiktų sprendimų projektų teisėtumą ir teikia išvadas dėl to Vyriausybės atstovui;

7.2. vertina savivaldybės tarybos, mero, administracijos direktoriaus, kitų savivaldybės administravimo subjektų priimtų teisės aktų teisėtumą ir teikia išvadas dėl to Vyriausybės atstovui;

7.3. analizuoja savivaldybių administravimo subjektų veiklą įgyvendinant įstatymus ir vykdant Vyriausybės sprendimus ir teikia išvadas dėl to Vyriausybės atstovui;

7.4. rengia Vyriausybės atstovo teikimų svarstyti savivaldybės administravimo subjekto teisės akto pakeitimo ar panaikinimo klausimą ir rašytinių reikalavimų savivaldybių administravimo subjektams įgyvendinti įstatymą ar vykdyti Vyriausybės sprendimą projektus;

7.5. rengia Tarnybos dokumentus, teikiamus teismui, ir atstovauja Tarnybai teisme;

7.6. rengia kitus Vyriausybės atstovo ir Tarnybos dokumentų projektus – raštus, paklausimus, prašymus, išvadas, potvarkius ir nustatytais terminais pateikia juos Vyriausybės atstovui;

7.7. Vyriausybės atstovui pavedus, dalyvauja savivaldybių tarybų posėdžiuose ir, kai yra pagrindas, praneša savivaldybės tarybos nariams, kad svarstomi sprendimų projektai neatitinka įstatymų ar Vyriausybės sprendimų;

7.8. nagrinėja asmenų kreipimusis, susijusius su savivaldybių administravimo subjektų veikla, ir rengia atsakymus į šiuos kreipimusis;

7.9. konsultuoja savivaldybių administravimo subjektus jų veiklos įgyvendinant įstatymus ir vykdant Vyriausybės sprendimus bei Vyriausybės atstovo teikimų ir reikalavimų vykdymo klausimais;

7.10. sprendžiant bendrus probleminius klausimus, bendradarbiauja su kitomis valstybės ir Vilniaus apskrities savivaldybių institucijomis bei įstaigomis;

7.11. dalyvauja Tarnybos turto inventorizacijos komisijos darbe;

7.12. teikia Vyriausybės atstovui pasiūlymus dėl Tarnybos veiklos;

7.13. esant reikalui, pavaduoja Tarnybos vyriausiąjį specialistą, registruoja gaunamus ir siunčiamus dokumentus, užtikrina dokumentų judėjimą tarnyboje, aptarnauja ir konsultuoja į tarnybą besikreipiančius interesantus, vykdo kitus su Tarnybos funkcijomis susijusius Vyriausybės atstovo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.